Programové cíle Dělnické mládeže (DM)

LevDělnická mládež (DM) je samostatnou mládežnickou organizací národní orientace. V podobě občanského sdružení existujeme od roku 2009 a máme blízko k Dělnické straně sociální spravedlnosti (DSSS). Podporujeme její programovou Listinu. Dělnická mládež má za cíl sdružovat mladé občany České republiky na základě jejich spříznění s idejemi sociálními a národními a respektování zásad života ve svobodné společnosti.

Dělnická mládež programově odmítá ubíjení vlasteneckého cítění v našich srdcích a ubíjení všech vyšších ideálů. Odmítáme šíření drog a liberalizaci, která mladým ztěžuje jejich místo ve společnosti. Nechceme se podřídit převládající atmosféře, odrazující mládež od spoluúčasti na veřejném dění a spolurozhodování o budoucnosti naší země.

Smyslem činnosti našeho sdružení je systematická práce mezi mládeží a s mládeží, podpora a propagace idejí a programu DSSS. V naší činnosti se proto zaměříme na deset tématických okruhů:

1. VÝCHOVA K ODPOVĚDNOSTI. Schopnost ovlivňovat dění ve společnosti vyžaduje kvalitní přípravu na politickou dráhu. Umění veřejně vystupovat, formulovat své názory slovem i písmem, organizační talent, právní a historické povědomí…, to je jen základní výčet z toho, co by měl mladý člověk před svým vstupem do veřejného života znát a také by měl  mít zejména  chuť se soustavně učit. DM je ze své podstaty jakousi praktickou „přípravkou“ svých členů na budoucí činnost v rámci politické strany. Podporujeme snížení věkové hranice volebního práva na 16 let, alespoň v krajských a komunálních volbách.

2. BOJ PROTI DROGÁM. Dělnická mládež požaduje přísný zákaz užívání jakýchkoliv drog i samotné propagace těchto omamných látek. Výjimku lze učinit pro účely zdravotnictví. Obětí drog jsou zejména mladí jedinci, ale i celé skupiny mladých lidí. Formou vzdělávacích seminářů a další osvětou chceme výchovně působit na mládež, aby dala přednost raději duševnímu rozvoji před drogovou závislostí a úpadkem.

3. ÚCTA K PŘÍRODĚ. Naše sdružení je již od svého založení pro přísnou ochranu životního prostředí. Pořádáme sázení stromů, objevujeme krásy naší krajiny a snažíme se napravit následky její systematické likvidace, následek životního stylu liberalizace. DM a její členové hodlají veřejně upozorňovat na lokální, ale i celostátní ekologické problémy, stejně tak se osobně angažovat v odstraňování ekologických problémů, např. černých skládek a likvidace odpadu.

4. ŘEMESLO A SMYSLUPLNÉ VZDĚLÁNÍ. Tvořivá práce musí mít úctu, kterou měla od nepaměti. Společnost bez lidí, kteří dovedou pracovat rukama a mají zalíbení ve své manuální práci, nemá budoucnost. Proto se chceme zaměřit na propagaci učebních oborů, poukázat na jejich důležitost a historii. Růst absolventů vysokých škol je pro společnost samozřejmě přínosem, ovšem jen za podmínek, že držitelé vysokoškolských diplomů budou skutečnými odborníky, nikoliv jen nositeli titulů.

5. ANO RODINĚ, NE SINGLE. Liberalizace nepovažuje rodinu za důležitou. My ano. Pokud má národ přežít v té podobě, kterou si udržuje po staletí, neodmyslitelně k němu patří rodinný život a výchova dětí rodiči. K tomuto cíli by měla směřovat i výchova mládeže, na kterou chce naše sdružení rovněž působit. Ať již osvětou na školách nebo organizací kurzů rodinné výchovy za účasti odborníků.

6. POMOC SENIORŮM. Členové DM navštěvují seniory a dlouhodobě nemocné, stejně tak válečné veterány. Důstojné stáří považujeme za podmínku civilizované společnosti. Ze své zkušenosti víme, že právě přítomnost mladých lidí s vůlí naslouchat pomáhá lidem důchodového věku snadněji překonávat následky stáří, ale i mladé generaci samotné, která tak otevřeně čerpá zkušenosti generace svých prarodičů. Současně udržuje kontinuitu mezi starou a mladou generací.

7. SVOBODNÝ INTERNET S ROZUMEM. Dělnická mládež prosazuje svobodný internet bez cenzury. Současně jsme si ale vědomi nástrah, které svobodná výměna informací po síti naskýtá. Zejména mladí lidé se často stávají oběťmi své nezkušenosti, kdy zveřejňují o sobě citlivé údaje na sociálních sítích, které mohou být různým způsobem zneužity proti nim. Prostřednictvím kurzů a odbornými články chceme tyto případy alespoň odbourávat. Opět zde hraje svou roli systematická výchova.

8. POHYB MÍSTO LENOSTI. Liberalismus a z něho vyplývající konzumní způsob života podporuje lenost, což má neblahé následky na celkovém zdraví. Takový životní styl odmítáme. Vedle pěstování ušlechtilé duše klademe důraz na fyzickou výchovu mládeže. Dělnická mládež, a samozřejmě nejen ona, musí být fyzicky zdatná. K tomu by ji měly dovést společenské tábory, zájmové kroužky a především sportovní turnaje, které DM pořádá.

9. KULTURNÍ POVĚDOMÍ. Znalost vlastní kultury je zárukou její budoucí existence. Povinností mladého člověka je soustavné poznávání kulturního a uměleckého odkazu našich předků. Jsme pro přísnou ochranu kulturního dědictví a zákaz jeho vyvážení do zahraničí. Umění má z našeho pohledu zušlechťovat lidskou bytost, nikoliv ji záměrně deformovat a představovat dekadenci, ošklivost a úpadek. Návštěvy galerií a putovní výlety po kulturních památkách patří k hlavním prioritám našeho občanského sdružení. Vedle toho chce DM pořádat výlety i za hranice naší země, poznávat okolní kultury, a uvědomovat si tak jedinečnost té své.

10. VŮLE K ŽIVOTU. Dát mládeži smysl života. Na vlastní sebezdokonalování musí být nahlíženo nejen jako na zdokonalování sebe sama v rámci vlastního života, ale také jako na vytváření silného článku naší společnosti. Cílem DM je ukázat mladým lidem jejich hodnotu, naučit je vážit si života, který liberalistická výchova znevažuje přístupností k drogám a hernám.

DĚLNICKÁ MLÁDEŽ – ODPOVĚDNOST, SÍLA, ČEST

Schváleno II. sjezdem DM, dne 27. března 2010 v Brně